Rozwój kultury w województwie pomorskim 2015-12-18 12:20:46        

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2016” oraz „Rozwój kultury fizycznej w województwie pomorskim w roku 2016”. Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej oraz w siedzibie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,  ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem oferenta oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2016".
UWAGA: Oferty muszą dotrzeć do siedziby Urzędu przed upłynięciem wskazanego terminu!
Termin składania ofert upływa w środę, dnia 30 grudnia 2015 roku, o godzinie 15:45.

http://pomorskie.eu/-/zarzad-wojewodztwa-pomorskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-pod-nazwa-rozwoj-kultury-w-wojewodztwie-pomorskim-w-roku-2016-

Oferty w zamkniętych kopertach można składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach 7.45-15.45 lub wysłać pocztą pod adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
UWAGA: Oferty muszą dotrzeć do siedziby urzędu przed upłynięciem wskazanego terminu!
Decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
Termin składania ofert upływa w środę, dnia 23 grudnia 2015 roku, o godzinie 15:45.