Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Gminy Miastko na 2016r. w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 2016-01-28 07:03:38        

Burmistrz Miastka działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) i uchwały Nr XVI/125/2015  Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” oraz Zarządzenia
Nr  176/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2016 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2016 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresach:
I Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa,
II Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji życiowej
i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
III  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
IV  Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
V   Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
VI Wspieranie organizacji pozarządowych.
VII Ochrona i opieka nad zwierzętami.
VIII Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi w kraju oraz za granicą.

Wyniki konkursu
Aktualizacja kosztów