10 grudnia - przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 2014-11-07 11:53:31        

Burmistrz miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie Pasieka, gm. Miastko, oznaczone numerami geodezyjnymi:
580 o powierzchni 0,0609 ha z ceną wywoławczą – 21.699,00 zł.
581 o powierzchni 0,0561 ha z ceną wywoławczą – 19.988,00 zł.
582 o powierzchni 0,0462 ha z ceną wywoławczą – 16.461,00 zł.
Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Z 2013r., poz.1027) zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
Zgodnie z wydanymi dla działek decyzjami o warunkach zabudowy nieruchomości przeznaczone są na cele budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego
Infrastruktura: działki mają możliwość podłączenia do sieci wodociągowej miejskiej i kanalizacyjnej oraz energii elektrycznej na warunkach ustalonych przez gestora sieci na wniosek nabywcy. Dojazd do działek drogą gruntową.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1M/00003717/4. Nieruchomości wolne są od obciążeń i roszczeń osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2014r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12) o godz. 12 .00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 5 grudnia 2014r. włącznie, w kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w BGŻ Miastko Nr 53203000451110000002620770 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości plus należny podatek VAT od tej ceny przed zawarciem aktu notarialnego.
Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.
Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie, tel. 59 857 07 12.