11 grudnia - przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 2014-11-07 11:55:37        

Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka gruntu, oznaczona numerem 460/1, o powierzchni 1.2650 ha, położona w obrębie Węgorzynko, gm. Miastko.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego p.n. „Węgorzynko – Słupska” działka przeznaczona jest na cele usług związanych z obsługą podróżnych : parking dla samochodów osobowych i ciężarowych, z zapleczem jak myjnie i urządzenia sanitarne z dopuszczalną lokalizacją obiektu gastronomicznego. Kształt działki nieforemny, dość pofałdowany. Działka porośnięta samosiejami. Graniczy z gruntami rolnymi, terenami zabudowanymi (teren stacji CPN przy drodze krajowej nr 21). Dostęp do działki od strony nieurządzonej drogi wskazanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 05KD. Istnieje możliwość doprowadzenia do działki wody i energii elektrycznej na warunkach ustalonych przez gestorów sieci.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1M /00005054/2.
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 390 000,00 zł.
Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Z 2013r., poz. 1027) zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2014r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12) o godz. 12.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 5 grudnia 2014r. włącznie, w kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w BGŻ Miastko Nr 53203000451110000002620770 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości plus należny podatek VAT od tej ceny przed zawarciem aktu notarialnego.
Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.
I przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 5 września 2014r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie, tel. 59 857 07 12.