Strefa płatnego parkowania w Miastku 2016-03-03 08:24:24        

1. Podstawa funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Miastku
Uchwała nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 12 listopada 2015 r. poz. 3357).

2. Obsługa strefy płatnego parkowania:
Obsługą strefy płatnego parkowania w Miastku zajmują się upoważnieni przez Burmistrza Miastka pracownicy Urzędu Miejskiego w Miastku, tj. pracownicy Straży Miejskiej w Miastku. Do ich obowiązków należą m.in. kontrola w zakresie zgodności parkowania pojazdów, sprzedaż i wydawanie abonamentów  tygodniowych i miesięcznych, wystawianie zawiadomień o nałożeniu opłat  i ich późniejsza egzekucja.

3. Pobór opłat:
Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobierane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00. Opłaty należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko lub przelewem na konto nr BGŻ Paribas S.A. 53 2030 0045 1110 0000 0262 0770 w terminie 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia.

4. Strefa płatnego parkowania na terenie miasta Miastko obejmuje następujące obszary dróg publicznych przy ulicach (zgodnie z załącznikami graficznymi):
1) Armii Krajowej,
2) Gen. Józefa Wybickiego,
3) Konstytucji 3 Maja.

5. Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych wyznaczonych strefach płatnego parkowania:
1) za pierwsze 30 minut parkowania - 0,50 zł;
2) za pierwszą godzinę parkowania - 2,50 zł;
3) za drugą godzinę parkowania - 3,00 zł;
4) za trzecią godzinę parkowania - 3,50 zł;
5) za kolejną godzinę parkowania powyżej 3 godzin - 2,00 zł za każdą godzinę;
6) opłata zryczałtowana tygodniowa – 20,00 zł;
7) ryczałt miesięczny za zastrzeżone stanowiska postojowe (koperta) na zasobach wyłączności – 200,00 zł
8) dla pojazdów służb porządkowych i komunalnych – 0,00 zł;
9) zryczałtowany abonament miesięczny na jedną strefę płatnego parkowania – 30,00 zł;
10) zryczałtowany abonament miesięczny na wszystkie strefy parkowania – 50,00 zł;
11) dla pojazdów zaopatrzonych w ważne karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych parkujących w wyznaczonych miejscach tzw. kopertach – 0,00 zł.

6. Sankcje za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania:
1) za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł,
2) za nieprzedłużenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 25 zł,
Zawiadomienie o nałożeniu opłaty dodatkowej wystawiają strażnicy Straży Miejskiej w Miastku i umieszcza je za wycieraczką pojazdu, dokumentując ten fakt w postaci fotograficznej.
Zaginięcie zawiadomienia nie zwalnia użytkownika pojazdu (kierowcy) z obowiązku uiszczania opłaty dodatkowej.

7. Opłata dodatkowa może podlegać anulowaniu w przypadku okazania:
1) biletu parkingowego wykupionego w czasie obejmującym czas kontroli,
2) ważnego abonamentu tygodniowego lub miesięcznego,
3) ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.