Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko 2016-03-04 11:53:26        

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Gatka, gm. Miastko, oznaczona numerem geodezyjnym 95 o powierzchni 0,30 ha. Dla terenu brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zagospodarowania terenu. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko wskazuje działkę jako teren rolny. Działka według operatu ewidencji gruntów i budynków stanowi nieużytek. Dojazd do działki drogą gruntową. Nieruchomość obciążona jest nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego pod Firmą Energa – Operator SA oraz jej następców prawnych, której treść polega na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do umieszczenia urządzeń w postaci linii kablowej nn 0,4 kV na części działki o obszarze 67 m2, a także na znoszeniu istnienia posadowionego na nieruchomości urządzenia po jego posadowieniu oraz na prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników spółki i jej następców prawnych oraz podmioty i osoby którymi spółka posługuje się w związku z prowadzona działalnością.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1M/00005047/0.
CENA WYWOŁAWCZA – 10.200,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2016r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12) o godz. 12.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 4 kwietnia 2016r. włącznie, w kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w BGŻ Miastko Nr 53203000451110000002620770 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.
Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie, tel. 59-857-07-12.