Kwalifikacja Wojskowa 2016 2016-03-21 13:10:06        

W okresie od dnia 04.04.2016 r. do 11.04.2016 r. w Miastku zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa ( poprzednio pobór wojskowy ). Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 1997 roku, ( rocznik podstawowy) , a także mężczyzn urodzonych w latach 1992 – 1996, którzy do tej pory nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (z różnych względów nie stawili się do kwalifikacji wojskowej) . Kwalifikację wojskową wyżej wymienionych osób zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na obszarze miasta i gminy Miastko , przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Miastku , ul. Młodzieżowa 4 , (Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ) w dniach od 04.04.2016 r. do 11.04.2016 r. codziennie z wyjątkiem dni wolnych od pracy w godzinach od 8.00 do 15.00 . Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązane są przedstawić : 1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości , 2) aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy , 3) dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe , 4) posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia , w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w ostatnim okresie , 5) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza stawienie się w określonym terminie i miejscu przed burmistrzem , powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień . Osoby które bez usprawiedliwionych powodów nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu imiennym lub obwieszczeniu , podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności – art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2015r.poz.827 ). Zastosowanie powyższych sankcji może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu przymuszenia , albo wydaniem zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu przez Policję - art. 32 ust. 10 w/cyt.ustawy. Koszt doprowadzenia ponosi osoba doprowadzona. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miastku pod nr tel. 59 857 0768 ( nr pokoju 72 ), a w czasie trwania kwalifikacji pod nr tel. 59 857 2648 .