Konkurs grantowy 2016 2016-03-25 12:05:38        

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z powiatu bytowskiego i kościerskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.
Program adresowany jest do:
- młodych organizacji pozarządowychposiadających osobowość prawną (wpisanych do KRS lub rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe – w przypadku klubów sportowych) nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku i której roczny budżet nie przekracza 25 000 złotych) lub będących w trakcie procesu rejestracji (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowychzarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego),
- grup nieformalnych (tutaj: także oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w tym grup samopomocowych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa(jak wyżej, z dopuszczeniem organizacji działających dłużej niż 18 miesięcy oraz tych, których roczny budżet przekracza 25 tys. zł). Grupa nieformalna to minimum 3 osoby realizujące lub chcące realizować wspólnie działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa samopomocowa to grupa nieformalna działająca głównie na rzecz swoich członków oraz własnego otoczenia.
- grup nieformalnych, w tym grup samopomocowych, występujących z wnioskiem samodzielnie.

Rodzaje dotacji:
- Minigrant do 500 zł na inicjatywę ze sfery pożytku publicznego
- Grant do 5000 zł na projekt ze sfery pożytku publicznego
- Grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej.

Z otrzymanej dotacji można finansować koszty służące osiągnięciu zakładanych we wniosku celów, na przykład:
a. w przypadku dotacji na realizację inicjatywy lub projektu ze sfery pożytku publicznego:
zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. do zajęć i warsztatów,koszty koordynacji i zarządzania projektem (maks. 20% kwoty dotacji na koszty administracyjne, w tym maks. 10% na koszty rozliczenia projektu),koszty podróży krajowych,wynagrodzenia specjalistów, honoraria,wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu,koszty druku oraz promocji, zakup elementów wyposażenia i sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione.
b. w przypadku dotacji na rozwój młodej organizacji pozarządowej:
zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego, adaptację lokalu (który organizacja ma prawo wykorzystywać dla swojej działalności przez okres
co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu projektu), podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług, pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją –  maks. 10% kwoty dotacji) na okres co najmniej 12 miesięcy.

PULA ŚRODKÓW NA DOTACJE
Minimalna łączna pula przeznaczona na granty w 2016 roku w województwie pomorskim wynosi: 471 200 zł (średnio na powiat: 23 560 zł)

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!Projekty mogą być realizowane w okresie od 16 maja do 15 października 2016.

SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOTAJE
Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się (lub zalogować – w przypadku wnioskodawców z ubiegłych lat) w systemie on-line i wypełnić formularz.
UWAGA:
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora on-line. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z właściwym Operatorem.
Regulamin konkursu grantowego 2016znajduje się na www.akumulatorspoleczny.plw zakładce „Dokumenty do pobrania” w kategorii „Konkursy grantowe” podzakładka „2016”.
Nabór wniosków trwa do godz. 1200 dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zainteresowane grupy nieformalne i młode organizacje z powiatu kościerskiego zapraszamy na spotkanie informacyjne:
4 kwietnia (poniedziałek), Kościerzyna, sala KDK ul. 3 Maja 9, godz. 16:00

Spotkania dotyczące aplikowania o środki  w ramach Akumulatora Społecznego.
Nabór od 21 marca do 20 kwietnia 2016 r. poprzez generator on-line www.witkac.pl .
W załączeniu ogłoszenie. Szczegółowe informacje na stronie www.fundacjaparasol.org .

Wykaz spotkań informacyjnych:
29 marca (wtorek), GCKiB Czarna Dąbrówka, ul. Bytowska 10, godz. 16:30    
30 marca (środa), Miastko, CIT ul. Dworcowa 29, godz. 16:00                                
31 marca (czwartek), Tuchomie, obiekt CMS ul. Szkolna, godz. 14.00   i    16:00 
5  kwietnia (wtorek), Bytów, Inkubator ul. Podzamcze, godz. 16:00                  

Więcej na www.akumulatorspoleczny.pl
Fundacja Rozwoju Lokalnego PARASOL
ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów
biuro@fundacjaparasol.org, tel. 59 721 24 77