Wojewódzki konkurs w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2016-04-07 08:58:58        

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rodzaje zadań:
- prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek,
- prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych;  rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
- organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
- prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o zlecenie realizacji zadań, w ramach konkursu, są:  organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia,  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  – zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.

Warunkiem składania wniosków o zlecenie realizacji zadań przez podmioty, o których mowa w ust. 1 jest: posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,  prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.  W przypadku wniosku wspólnego warunki wskazane w ust. 2 weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców.

TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu.  

Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać listem poleconym na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem oferenta oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (wraz z nazwą konkretnego zadania)”.

Termin składania ofert w niniejszym konkursie upływa w dniu 29 kwietnia 2016 roku (do godziny 15:45).

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej, oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego kosztorysu, ale bez odstąpienia od osiągnięcia celów zadania i jego istotnych działań, albo odstąpić od podpisania umowy.