Pomorskie Szlaki Kajakowe w gminie Miastko 2016-04-13 09:52:44        

12 kwietnia br. w Centrum Informacji Turystycznej - Brama Kaszubskiego Pierścienia w Miastku doszło do uroczystego podpisania porozumień pomiędzy gminami na rzecz wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Gminy: Miastko, Przechlewo, Koczała i Rzeczenica podpisały porozumienie pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród Natury” wskazując na lidera przedsięwzięcia gminą Miastko, następnie gminy: Miastko, Kępice i Trzebielino wskazując również gminę Miastko na lidera podpisały porozumienia pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy”. Założeniem przedsięwzięcia strategicznego w województwie pomorskim jest zagospodarowanie ok. 1500 km pomorskich szlaków kajakowych (284 lokalizacji inwestycji) i ich wyposażenie w niezbędną infrastrukturę kajakową tj.: budowę przenosek przy przeszkodach na szlakach kajakowych (jazach, zaporach, elektrowniach wodnych); budowę, rozbudowę i modernizację pól biwakowych i stanic kajakowych oraz punktów etapowych (infrastruktura socjalna: wiaty, ławy, kosze na śmieci itp. elementy wyposażenia); zapewnienie właściwego dostępu do miejsc etapowych spływu oraz możliwość wodowania i wyjmowania kajaków (drogi dostępu, miejsca parkingowe, pomosty i urządzone fragmenty brzegów); oznakowanie szlaków kajakowych za pomocą znaków posadowionych od strony wody (informacyjne, ostrzegawcze, kilometrażowe, kierunkowe) oraz znaków posadowionych od strony lądu (drogowe i znakujące atrakcje turystyczne); system informacji kajakowej mający na celu wsparcie partnerów w skutecznym zarządzaniu jak również wyposażenie kajakarzy w bieżące informacje na temat poszczególnych szlaków oraz promocję marki Pomorskie Szlaki Kajakowe. Celem zawarcia niniejszych porozumień jest wspólne przygotowanie projektów, które zostaną złożone w konkursie o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. Możliwość współpracy kilku podmiotów w formie partnerstw przyczyni się do osiągnięcia celów projektu w większym wymiarze niż przy zaangażowaniu w jego realizację tylko wnioskodawcy. W efekcie realizowane przedsięwzięcia pozytywnie wpłyną na: lokalną gospodarkę, w tym zatrudnienie i ograniczenie bezrobocia, na środowisko naturalne, na atrakcyjność turystyczną regionu i jakość życia mieszkańców, na zwiększenie poziomu integracji i współpracy lokalnej i regionalnej oraz na kreowanie pozytywnych wzorców w zakresie promocji zdrowia. Wspólna realizacja projektów polegać będzie na wniesieniu przez poszczególnych partnerów do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych i finansowych. Efektem finalnym partnerstwa z gminami Przechlewo, Koczała Rzeczenica będzie inwestycja zrealizowana w m. Świeszyno pn. „Przystań kajakowa i pole biwakowe w Świeszynie nad Jeziorem Głębokim” jako przystanek początkowy na rzece Brdzie. Planuje się: modernizację pomostów do cumowania kajaków i łodzi, wykonanie utwardzonych miejsc parkingowych, dodatkowe zagospodarowanie plaży (ławki, ławostoły, stoły, kosze na śmieci), remont zaplecza hangaru dla ratowników i sprzętu pływającego, nawiezienie piasku w celu zagospodarowania miejsca wyjmowania kajaków. Natomiast w ramach drugiego partnerstwa z gminami Kępice i Trzebielino planuje się realizację następujących zadań na rzece Studnicy:  miejsce początkowe spływów na rzece Studnicy, przy moście na terenie miasta (koło nowej biedronki): przystań z pomostem, ciągi komunikacyjne, zatoka postojowa z parkingiem, ustawienie drobnych elementów małej architektury: 2 małe wiaty, 2 suszarki na kajaki, ogrodzenie terenu, 2 kosze na śmieci, 1 mała i 1 duża tablica informacyjna, osłona przenośnego sanitariatu  przenoska przez nieczynną byłą małą elektrownię wodną, zagospodarowanie brzegów powyżej i poniżej przeszkody (wykonanie ciągów pieszych oraz schodów, ustawienie drobnych elementów małej architektury: 1 ławostołu, 1 kosza na śmieci, 1 tabliczki oznakowania)  przenoski oraz rozbudowa pola biwakowego (przystań z pomostem oraz urządzeniem brzegu, zatoka postojowa z parkingiem, ustawienie drobnych elementów małej architektury: 2 małe wiaty, 1 duża wiata, 5 ławostołów, ogrodzenie terenu, 1 palenisko, 2 kosze na śmieci, 5 suszarek do kajaków, 1 mała i 1 duża tablica informacyjna, osłona przenośnego sanitariatu, zagospodarowanie brzegów powyżej i poniżej przeszkody, wykonanie ciągów pieszych oraz schodów, ustawienie drobnych elementów małej architektury: 1 ławostołu, 1 kosza na śmieci, 1 tabliczki oznakowania)  przenoska przez małą elektrownię wodną (zagospodarowanie brzegów powyżej i poniżej przeszkody, wykonanie ciągów pieszych oraz schodów, ustawienie drobnych elementów małej architektury: 1 ławostołu, 1 kosza na śmieci, 1 tabliczki oznakowania) Na obszarze poszczególnych gmin partnerów porozumienia realizowane będą zadania o podobnym charakterze. Przewiduje się że zakończanie realizacji projektu nastąpi w 2018 roku, wspólną kampanią promocyjną dla całego przedsięwzięcia strategicznego.