Przetargi na sprzedaż nieruchomości w Gminie Miastko 2016-06-13 13:26:50        

Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka gruntu, oznaczona numerem 460/1, o powierzchni 1.2650 ha, położona w obrębie Węgorzynko, gm. Miastko.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego p.n. „Węgorzynko – Słupska” działka przeznaczona jest na cele usług związanych z obsługą podróżnych : parking dla samochodów osobowych i ciężarowych, z zapleczem jak myjnie i urządzenia sanitarne  z dopuszczalną lokalizacją obiektu gastronomicznego.
Kształt działki nieforemny, dość pofałdowany. Graniczy z gruntami rolnymi, terenami zabudowanymi (teren stacji CPN przy drodze krajowej nr 21). Dostęp do działki od strony nieurządzonej drogi wskazanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 05KD. Istnieje możliwość doprowadzenia do działki wody i energii elektrycznej na warunkach ustalonych przez gestorów sieci. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1M /00005054/2.                      
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 320.000,00  zł.
Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054) zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości .
Przetarg odbędzie się w dniu    15 lipca 2016. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12) o godz. 12.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej  do  dnia 11 lipca  2016r.  włącznie,  w  kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w  Miastku w BGŻ Miastko Nr 53203000451110000002620770 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości,   zaś   pozostałym uczestnikom zwrócone.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej  w przetargu w całości plus należny podatek VAT od tej ceny przed zawarciem aktu notarialnego.
Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.
I przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 23 maja 2016r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w  Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu  Miejskiego w Miastku,  w  pokoju nr 12  lub telefonicznie pod nr tel. 59 857 07 12.

Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Słosinko, gm. Miastko, oznaczona numerem geodezyjnym 219 o powierzchni 0,10 ha.
Dla terenu brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nie wydano decyzji o warunkóch zagospodarowania terenu. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko wskazuje działkę jako teren usług podstawowych. Działka według operatu ewidencji gruntów i budynków stanowi Bp (zurbanizowany teren niezabudowany).  Istnieje możliwość doprowadzenia energii elektrycznej  na warunkach ustalonych przez gestora sieci na wniosek nabywcy. Na działce znajdowały się zbiorniki Imhoffa,  które zostały wyłączone z użytkowania i zlikwidowane.  Dojazd do działki drogą gruntową. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1M/00004567/4.<br>
CENA WYWOŁAWCZA: 11.060,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu  14  lipca 2016r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12) o godz. 13.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej  do  dnia  8 lipca 2016r.  włącznie,  w  kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w  Miastku w BGŻ Miastko Nr 53203000451110000002620770 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości,   zaś   pozostałym uczestnikom zwrócone.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej  w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.
I przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 20 maja 2016r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w  Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu  Miejskiego w Miastku,  w  pokoju nr 12  lub telefonicznie pod nr tel. 59 857 07 12.


Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana, położona w obrębie Świerzenko, gm. Miastko, oznaczona jako działka numer 160 o powierzchni 0,0585 ha.
Opis nieruchomości :
- budynek po biologicznym złożu zraszanym o powierzchni użytkowej  55,00 m2. Jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym krytym papą. Budynek wyposażony w instalację elektryczną siłową i i oświetleniową. Może służyć celom gospodarczym,
- działka gruntu o powierzchni 0,0585 ha. Dojazd do działki drogą z brukowca.
Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zagospodarowania terenu. W studium kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko teren przeznaczony jest na cele przemysłowo – gospodarcze.  
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1M/00003840/5.
CENA WYWOŁAWCZAL 9.420,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2016r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12) o godz. 11 .00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej  do  dnia  8 lipca 2016r.  włącznie,  w  kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w  Miastku w BGŻ Miastko Nr 53203000451110000002620770 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości,   zaś   pozostałym uczestnikom zwrócone.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej  w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.
I przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu  20 maja 2016r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w  Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu  Miejskiego w Miastku,  w  pokoju nr 12  lub telefonicznie pod nr tel. 59 857 07 12.