sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie od 18 maja do 14 czerwca br. 2016-06-17 11:01:00        

1. Informacja z pracy Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego.

W okresie od ostatniej sesji (tj. od 20.05.2016r.) Burmistrz Miastka wydał zarządzenia w sprawach:

 1. powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Gminna Komisja Stypendialna powołana została do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, która będzie pracowała w roku szkolnym 2015/2016 (okres styczeń – czerwiec 2016r.). 

 1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 rok (dwa zarządzenia).
 2. ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości (dot. ustanowienie służebności przesyłu na skutek lokalizacji przyłącza gazu
  w drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka 120/2 w obrębie 83/3 m. Miastko).
 3. powierzenia Zarządowi Mienia Komunalnego w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi (dot. nieruchomości gminnych: lokal mieszkalny nr 2 w budynku
  nr 53, położony w obrębie Słosinko, lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 54, położony
  w obrębie Słosinko, lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 55, położony w obrębie Słosinko).
 4. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.:
 1. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Mickiewicza 2
  w Miastku na funkcję mieszkalną …”
 2. „Przebudowa i rozbudowa byłego budynku biurowego na świetlicę wiejską w Tursku (zmiana sposobu użytkowania) …”
 3. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Chlebowo, Głodowo, Piaszczyna, Przęsin, Trzcinno, Żabno”.
 4. „Remont i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Wałdowie …”.
 1. powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody Rady Miejskiej w Miastku dla najzdolniejszych uczniów i wyróżniających się sportowców w roku szkolnym 2015/2016.
 1. Informacja z pracy Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 1. Informacje z zakresu gospodarki nieruchomościami
 1. Przeprowadzono I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowanej
  nr 219 położonej w obr. Słosinko – bezskuteczny.
 2. Przeprowadzono I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej, jako działka nr 160, położonej w obr. Świerzenko – bezskuteczny.
 3. Przeprowadzono I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowanej
  nr 460/1, położonej w obr. Węgorzynko – bezskuteczny.
 4. Zawarto umowy na dzierżawę gruntu stanowiącego części działek nr 33/12, 33/13, 57/1, położonych w obr. Węgorzynko, przedłużono umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na część działki nr 37/1 obr. Węgorzynko, 257 obr. Świeszyno, 78/8 obr. Głodowo, nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej hydroforni oznaczoną, jako dz. nr 14/5 obr. Turowo.
 5. Podpisano uzgodnienia z ENERGĄ – OPERATOREM SA w sprawie obciążenia służebnością przesyłu działki nr 73/4 położonej w obr. Świeszyno w zakresie umieszczenia przyłącza kablowego nn. 0,4 kV.
 6. Podpisano uzgodnienia z Powiatem Bytowskim w sprawie dokonania darowizny działki nr 165 położonej w obr. Świerzenko z przeznaczeniem na cele drogi powiatowej.
 7. Podpisano akt notarialny ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR SA w zakresie umieszczenia przyłącza kablowego nn. 0,4 kV na działce
  nr 457/1 – droga, obr. Pasieka.
 8. Podpisano akt notarialny z Nadleśnictwem Dretyń w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - działka numer 393/5 położona w obr. Kwisno,
  473/3 położona w obr. Tursko, 477/3 położona w obr. Tursko, 220 położona w obr. Dretyń,
  65 położona w obr. Dretyń, 217/1 położona w obr. Kowalewice, 54 położona w obr. Okunino, 60 położona w obr. Okunino na nieruchomości stanowiące własność Nadleśnictwa Dretyń - działka numer 191/1, położona w obr. Trzcinno, 191/22 położona w obr. Trzcinno,
  175/20   położona w obr. Dretyń, 185/3 położona w obr. Kwisno.
 9. Podpisano akt notarialny w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych do zasobów Gminy Miastko lokali mieszkalnych w Słosinku:

- lokal mieszkalny nr 2 (Słosinko nr 53) o powierzchni 62, 69 m2 z przynależną piwnicą o pow. 12, 52 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1753/10000 niewydzielonych części w gruncie działki oznaczonej numerem
9/7 o powierzchni 1.144 m²    położonej w   obrębie Słosinko

- lokal mieszkalny nr 6 (Słosinko nr 54) o powierzchni 34, 04 m2 z przynależną piwnicą o pow. 8,46 m2 wraz z udziałem wynoszącym 254/10000 niewydzielonych części w gruncie działki oznaczonej numerem 9/6 o powierzchni 4.183 m²  położonej w obrębie Słosinko -lokal mieszkalny nr 6 (Słosinko nr 55) o powierzchni 62,41 m2
z przynależną piwnicą o pow. 17,30 m2 wraz z udziałem wynoszącym 477/10000 niewydzielonych części w gruncie działki oznaczonej numerem 9/6 o powierzchni 4.183 m²  położonej w obrębie Słosinko.

j) Podpisano akt notarialny sprzedaży działki nr 95 o pow. 0, 30 ha położonej w Gatce
( nabywcę wyłoniono w drodze przetargu).

k) Ogłoszono II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowanej nr 219 położonej w obr. Słosinko.

l) Ogłoszono II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej, jako działka nr 160, położonej w obr. Świerzenko.

m) Ogłoszono II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowanej nr 460/1, położonej w obr. Węgorzynko.

n) Wydano trzy decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości położonych w obrębach Wałdowo, Kamnica i Miłocice, oraz wszczęto jedno postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej w obr. Miłocice.

o) Przeprowadzono I nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej, jako działka 149/1 położonej przy ul. Szkolnej w Miastku – wyłoniono kandydata na nabywcę.

p) W dniu 20 maja br. zawarto akt notarialny na sprzedaż działki nr 7/13 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Miastku przy
ul. Koszalińskiej.

q) W dniu 24 maja br. zawarto akt notarialny na sprzedaż działki nr 12/4,   położonej
w Miastku przy ul. Koszalińskiej.

r) W dniu 25 maja br. zawarto akt notarialny na ustanowienie służebności przesyłu na działce 6/13 w obrębie 83/3 m. Miastko z Energa Operator S.A.

s) W dniu 25 maja br. zawarto akt notarialny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej, jako działki 122/1 i 123/1 przy ul. Podlaskiej w Miastku.

t) W dniu 07 czerwca br. zawarto akt notarialny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Koszalińskiej 20 w Miastku.

u) Sporządzono wykazy o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych o nr 21/15, 21/16, 21/17, 21/18, 21/20 i 21/21 przy ul. Morelowej w Miastku.

w) Ogłoszono przetarg na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 188, położonej w obrębie 83/2 m. Miastko (ul. Krótka).

z) Wydano decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 177/2 przy ul. Mickiewicza w Miastku.

x) Zawarto 10 umów dzierżawy na cele warzywnicze i zieleni oraz składowe.

 

2).   Informacje z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i ochrony przyrody

 1. Zarejestrowano dwa wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu (Pożyczki, Chlebowo).
 2. Rozliczono 2 inwestycje (budowa oczyszczalni – Gatka, usuwanie azbestu – Obrowo).
 3. Przystąpiono do kontroli przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne
  z nieruchomości w gminie Miastko w ramach obowiązującej umowy i na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (planowany koniec kontroli 23.06.2016).
 4. Opracowano Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miastko za 2015r. na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach i ustawy o odpadach.
 5. Wydano postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Modernizacja rzeki Kątnik (…)”.
 6. Wydano 10 decyzji administracyjnych na usunięcie drzew i krzewów dla osób prywatnych.
 7. Wydano 1 zaświadczenie o istnieniu gospodarstwa rolnego w celu złożenia do Sądu.
 8. Wydano 1 zezwolenie na uprawę konopi włóknistych dla osoby prywatnej.

 

3) Informacje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

 1. Wszczęto 6 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych.
 2. Wezwano 7 osób do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne do wyjaśnienia dotyczącego zmian ilości osób zamieszkującą daną nieruchomość.      
 3. Wprowadzono i zarejestrowano 3 nowe deklaracje na nieruchomości zamieszkałe na odbiór odpadów komunalnych.
 4. Dokonano 90 zmian w kartotekach  właścicieli nieruchomości.

 

4). Informacje z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

 1. Wydano 43 informacji/zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 2. Łącznie wydano 12 decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 3. Wydano 3 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału działek.
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku został ogłoszony w Pomorskim Dzienniku Urzędowym, tym samym uchwała weszła w życie
  8 czerwca 2016r.
 5. W dniu 24.05. br. dokonano otwarcia ofert na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz programu ochrony zabytków na lata 2017-2020 dla gminy Miastko. Złożono 2 oferty (Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne DOM sp. z o.o. z Starogardu Gdańskiego za 13.407,00 zł (brutto), GREEN KEY z Poznania cena oferty: 15.500,00 zł (brutto). Wyłoniono wykonawcę - Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne DOM sp. z o.o. ze Starogardu Gdańskiego. Termin zakończenia prac - 16.12.2016r.
 6. Zakończono fazę 2 przygotowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko - firma realizująca inwestycję przekazała do tut. organu projekt studium wraz z prognozą środowiskową - wersję do opiniowania.
 7. Wydano 1 decyzję uzgadniającą trasę sieci elektroenergetycznej.
 8. Wydano 1 decyzję uzgadniającą trasę przyłącza gazu.
 9. Wydano 1 uzgodnienie trasy przyłącza energetycznego.
 10. Wydano 2 odmowy uzgodnienia trasy przyłącza kablowego.
 11. Wydano 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego.
 12. Wydano 1 decyzję na lokalizację zjazdu.
 13. Wydano 1 uzgodnienie planu zagospodarowania terenu, w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego.
 14. Wystąpiono do Starosty Bytowskiego z dwoma wnioskami o zaopiniowanie zmiany organizacji ruchu.

 

5) Informacje z zakresu inwestycji i remontów

 1. Przebudowa nawierzchni drogi w Chlebowie.

-w dniu 25.05.br. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Drogowe, Roman Jereczek z Przyborzyc k. Bytowa na kwotę 162.186,00 zł. W dniu 30.05. br. przekazano plac budowy. Termin realizacji zamówienia do dnia 15.08.2016r.

 1. Przebudowa nawierzchni drogi w Dretynku.

- w dniu 25.05.br. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Drogowe, Roman Jereczek z Przyborzyc k. Bytowa na kwotę 117.223,44 zł. W dniu 30.05. br. przekazano plac budowy. Termin realizacji zamówienia do dnia 15.08.2016r.

 1. Przebudowa ul. Czereśniowej w Miastku. - wykonawca zakończył roboty budowlane
  i zgłosił gotowość do odbioru robót.
 2. Przebudowa drogi gminnej w Kamnicy.

- w dniu 25.05.br. podpisano umowę z firmą MARBRUK Sp. z o.o. z m. Charzykowy na kwotę 46.494,00 zł. W dniu 30.05. br. przekazano plac budowy. Termin realizacji zamówienia do dnia 15.08.2016r.

 1. Budowa ciągu komunikacyjnego przy ul. Szewskiej 1-2 w Miastku.

- w dniu 20.05. br dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły 2 oferty (najtańsza firma ARCH-ERS Sp. z o.o. z Miastka – 8.610 zł, najdroższa firma RABUD Romana Jankowski
 z Miastka – 9.348 zł.). W dniu 8.06.br została podpisana umowa z firmą ARCH-ERS
z Miastka na kwotę 8.610 zł. Termin realizacji zadania 15.07.br.

 1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego od ul. Fabrycznej do ścieżki rowerowej "zwiniętych torów” w Miastku.

- w dniu 20.05. br dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły 2 oferty (najtańsza firma Pracownia Projektowa S Koncept z Bytowa– 26.500 zł, najdroższa firma MAXPROJEKT z Gdańska – 149.455 zł.). W dniu 10.06.br została podpisana umowa
z firmą Pracownia Projektowa S Koncept z Bytowa na kwotę 26.500 zł. Termin realizacji zadania 30.09.br.

 1. Przebudowa ul. Ogrodowej w Miastku

- w dniu 2.06. br dokonano odbioru robót budowlanych.

 1. Remont drogi gminnej w m. Kawcze

- zadanie zrealizowane. W dniu 31.05. br dokonano odbioru robót budowlanych.

 1. Budowa zjazdu z ul. Szkolnej w Miastku na teren Szkoły Podstawowej nr 2.

- w dniu 8.06. rozesłano zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Otwarcie ofert nastąpiło 15.06.br. Wpłynęły 3 oferty; najniższa 28.922,34 zł, najwyższa 33.517,50 zł.

 1. Remont chodnika w Miłocicach (budżet obywatelski)

- wykonawca zakończył roboty budowlane i zgłosił gotowość do odbioru robót.

 1. Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Chlebowo, Głodowo, Piaszczyna, Przęsin, Trzcinno, Żabno.

- ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert do dnia 16.06.br. Termin realizacji zamówienia do 30.09.2016 r.

 • Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorzynku

- w rezultacie przeprowadzonego postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót zawarto umowę z wykonawcą KUNIX Tomasz Kuniszewski Węgorzynko na 46.000,00 zł. Termin wykonania do  31.08.2016r.

 1. Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Miastku na funkcję mieszkalną

- wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane (w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert upłynął 13.06.2016r. Wpłynęło 5 ofert; najniższa 1.499.833,80 zł, najwyższa 1.992.600,00 zł.

 • Przebudowa i rozbudowa byłego budynku biurowego na świetlicę wiejską w Tursku (zmiana sposobu użytkowania).

- wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane (w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert upłynął 15.06.2016r. Wpłynęły 3 oferty; najniższa 62.300,00 zł, najwyższa 114.235,02 zł.

 • Remont i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Wałdowie

- wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane (w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert upływa 17.06.2016r. godz. 12: 00. Termin realizacji do 31.10.2016r.

 1. Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku

- ogłoszono postępowanie przetargowe. Termin składania ofert do dnia 20.06.2016r. Termin realizacji do 15.08.2016r.

 

6). Informacje Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

 

 1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przez Zarząd Województwa Pomorskiego
  w ramach RPO, Gmina Miastko uzyskała dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych tj. do kwoty 3.704.065,71 zł na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miastko.
 2. Organizacja konferencji pn. „Odnawialne Źródła Energii szansą rozwoju regionalnego”
  w dniu 10 czerwca 2016r. w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku.
 3. Kontynuacja prac nad wnioskami o dofinansowanie projektów w ramach Pomorskich Szlaków Kajakowych: 1) „Brdą wśród natury” 2) „Wśród dopływów Wieprzy”.
 4. Wyłoniono wykonawcę w procedurze zamówienia publicznego pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016 – 2025” – Konsorcjum Respublic sp. z o.o. oraz E-U Consulting sp. z o.o. Warszawa (19.000 zł).
 5. Nadzór nad prawidłowością wykonywania umów dotyczących opracowania „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gminy Miastko (SEAP) „ oraz dokumentu Studium wykonalności dla Gminnego Centrum Zarządzania Energią w postaci Miejskiego Operatora Energetycznego w Gminie Miastko – zapytania odnośnie zaangażowania prac.
 6. Pozyskiwanie danych niezbędnych do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025 (dane z MGOPS, Policji, Urzędu Pracy; zorganizowanie spotkania z podmiotami zaangażowanymi w proces rewitalizacji).
 7. Opracowanie i przesłanie do Urzędu Marszałkowskiego karty „Uzgodnienia zakresu zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego w ramach RPO WP 2014-2020”.
 8. Pozyskiwanie informacji na temat programu „Prosument – linia dofinansowania
  z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" oraz opracowywanie dokumentacji potrzebnej do udziału we wspomnianym programie.

 

 1. Informacja z Wydziału Promocji Kultury i Sportu.
 1. Redagowanie artykułów i wykonywanie zdjęć na stronę internetową www.miastko.pl.
 2. Organizacja razem z Głosem Pomorza – I Miasteckich Wyścigów Rowerkowych.
 3. Organizacja wyjazdu na Litwę - 23 osobowej grupy młodzieży i nauczycieli oraz
  4 osobowej oficjalnej delegacji przedstawicieli samorządu Gminy Miastko na święto Powiatu Kelme.
 4. Prace związane z przygotowaniem tegorocznych Dni Miastka.
 5. Prace związane z przygotowaniem Nocy Kupały na Zielonym Ruczaju.
 6. Przeprowadzenie lekcji o regionie Miasteckim dla uczniów klas I.
 7. Organizacja Miasteckiej Giełdy Pracy w Centrum Informacji Turystycznej.
 8. Przygotowanie wizyty w Ratuszu młodzieży z niemieckiego Gartow.
 9. Pomoc w organizacji konferencji o Odnawialnych Źródłach Energii.
 10. Organizacja V Dni Kultury Chrześcijańskiej.
 11. W Centrum Informacji Turystycznej udostępniono pomieszczenia na:
 1. spotkania z uczniami i przedszkolakami,
 2. przyjmowanie turystów,
 3. organizację walnego zebrania ZOSP(Ochotnicze Straże Pożarne),
 4.  konferencję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 5.  spotkanie robocze przedstawicieli organizacji i instytucji społecznych
  w sprawie konsultacji dla programu rewitalizacji miasta Miastko,

12) Sprawy bieżące.

 

4. W zakresie Oświaty i Rozwoju Społecznego.

 1. Przesłano do Kuratorium Oświaty w Gdańsku:
 2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2016r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
 3. Sprawozdanie z realizacji w roku 2015 programu „książki naszych marzeń”.
 4. Dokonano podziału środków finansowych na stypendia motywacyjne,
 5. Dokonano oceny pracy Pana Grzegorza Pelowskiego p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałdowie;
 6. Przygotowano projekt uchwały i projekt umowy przekazania Szkoły Podstawowej
  w Wałdowie osobie fizycznej – przekazano do zaopiniowania Kuratorowi Oświaty
  i związkom;
 7. Dokonano analizy i zatwierdzono arkusze organizacji pracy placówek oświatowych.
 8. Pomoc w organizacji Giełdy Pracy