Umowa o dofinansowanie podpisana 2016-07-01 10:58:14        

We wtorek, 28 czerwca w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim doszło do podpisana umowy o dofinansowanie projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko" pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego a Gminą Miastko. Władze wojewódzkie reprezentowali - Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Wicemarszałek Wiesław Byczkowski, a Gminę Miastko - Burmistrz Roman Ramion i Skarbnik Miastka Bronisława Nielipiuk. Przypomnijmy, że w dniu 2 czerwca 2016 roku rozstrzygnięty został przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkurs nr RPPM.10.02.01–IZ.00-22–002/16 o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020, w wyniku którego Gmina Miastko otrzymała dofinansowanie do projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miastko”. Spośród 30 wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności wybrano do dofinansowania 20 wniosków, z czego Gmina Miastko znalazła się na 8 pozycji z wynikiem 82,5 % punków. Tym samym otrzymamy dofinansowanie w wysokości 85,00% kosztów kwalifikowanych wniosku tj.: 3 704 065,71 zł. Całkowita wartość projektu: 7 018 935,73 zł. To wielki sukces gminy Miastko, a przede wszystkim władz samorządowych i urzędników pracujących nad tym projektem. W związku z otrzymanym dofinansowaniem Gmina Miastko przeprowadzi kompleksową termomodernizację 7 obiektów użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii poprzez montaż 6 systemów instalacji fotowoltaicznych na 6 obiektach. Obiekty objęte przedmiotowym wnioskiem: Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku, Szkoła Podstawowa w Słosinku, Szkoła Podstawowa w Piaszczynie i Zespół Szkół w Dretyniu. Podstawowym celem realizacji projektu jest racjonalizacja zużycia energii w budynkach oraz ograniczenie oddziaływań związanych z jej produkcją czego bezpośrednimi efektami będą redukcja niskiej emisji, wzrost udziału energii wytwarzanej z OZE oraz oszczędność energetyczna zmodernizowanych obiektów.