Konsultacje społeczne 2016-07-15 11:59:46        

Na podstawie art. 6 ust.1-9, art. 8 ust. 2, art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015r.
o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2015r. poz.1777) oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446), a także § 1 Uchwały Nr XVI/123/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastko (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015r. poz. 3383), Burmistrz Miastka informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko.

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko. Konsultacje obejmują swoim zasięgiem Gminę Miastko.

Termin konsultacji: od 22 lipca 2016 roku do 22 sierpnia 2016 roku

 Projekt uchwały wraz załącznikami udostępniony będzie w ww. terminie:

 1. w Referacie ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Miastku
  ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko, pok. 15, w godzinach pracy urzędu;
 2. na stronie internetowej Gminy Miastko http://www.miastko.pl;
 3. na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.miastko.pl.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
  i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
 3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną,
  w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 6. organy władzy publicznej;
 7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

 1. Pisemnego składania opinii, uwag lub propozycji w wersji elektronicznej bądź papierowej na druku Formularz konsultacji (dostępnym na stronie internetowej www.miastko.pl, www.bip.miastko.pl oraz w Referacie ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Miastku, pok.15):
 1. w wersji elektronicznej na adres fundusze@um.miastko.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko”;
 2. poprzez osobiste złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko;
 3. przesyłając na adres: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko (liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego).
 1. Spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Gminy Miastko, którego termin i miejsce zostanie uszczegółowione w późniejszym terminie.
 2. Spaceru studyjnego, którego termin będzie podany w późniejszym terminie.
 3. Zbierania uwag ustnych.

Załączniki do pobrania:
Formularz konsultacji
Projekt uchwały
Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały