Szkoła kreatywnych umysłów 2014-11-24 14:39:23        

Od września 2013 r. w SP 2 Miastko realizowany jest projekt „ Szkoły kreatywnych umysłów”, który wdrażany był w kl. I a ( obecnie II a), a od tego roku w kolejnej klasie I c. Projektem tym objętych jest 48 szkół w Polsce (po 3 szkoły w województwie) ,  860 chłopców oraz 814 dziewczynek łącznie 1674 uczniów i realizowany przez 96 nauczycieli. Głównym celem projektu jest poprawa zdolności systemu kształcenia zorientowanego na efekty nauczania i uczenia się przez całe życie na etapie edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, komputerowych oraz kształtowanie postaw badawczych, innowacyjnych, kreatywnych i przedsiębiorczych. Wdrażane są trzy innowacyjne programy:

  • Program edukacji wczesnoszkolnej „Szkoła kreatywnych umysłów” - program główny.
  • Program zajęć pozalekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej z zakresu przezwyciężania trudności w uczeniu się uczniów.
  • Program zajęć pozalekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej rozwijających uzdolnienia uczniów Młodzi kreatorzy przyszłości.

Programy te dodatkowo zostały wzbogacone o zagadnienia, które mają na celu przygotowanie uczniów do funkcjonowania w szybko zmieniającej rzeczywistości, tj.:

  • edukację ekonomiczną, m.in.: gospodarowanie pieniędzmi, planowanie wydatków, poznanie sposobów oszczędzania, zaznajomienie uczniów  z kontem bankowym, kartą bankomatową,
  • edukację przedsiębiorczą w zakresie  kształtowania postaw przedsiębiorczych na bazie założonej przez dzieci firmy.

Podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych preferowane są aktywizujące formy i metody pracy, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu. Aktywności uczniów sprzyjają ciekawe i atrakcyjne środki dydaktyczne, które pozwalają na kształtowanie postaw badawczych, rozbudzanie dociekliwości poznawczej poprzez eksperymentowanie, poszukiwanie, odkrywanie, doświadczanie, przeżywanie.