Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko 2016-07-22 11:40:15        

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, położona w obrębie Biała, gm. Miastko, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem 112 o powierzchni 0,0827 ha zabudowana budynkiem byłej hydroforni i działka oznaczona numerem 113 o powierzchni 0,0100 ha stanowiąca dojazd do działki 112.
Opis przedmiotu przetargu: Budynek byłej hydroforni jest budynkiem : wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym z dachem drewnianym krytym papą. Budynek wyłączony z użytkowania. W budynku jest jedno pomieszczenie o powierzchni użytkowej 25,50 m2.
Działka numer 112 o powierzchni 0,0827 ha, zabudowana budynkiem byłej hydroforni, posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę numer 113 o powierzchni 0,0100 ha. Działka numer 112 i numer 113 stanowią razem jedną nieruchomość.
Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zagospodarowania terenu. W studium kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko teren przeznaczony jest na cele usług podstawowych.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1M/00005077/9.
CENA WYWOŁAWCZA – 10.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 2 września 2016r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12) o godz. 12 .00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1.000,00 zł. do dnia 29 sierpnia 2016r. włącznie, w kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w BGŻ Miastko Nr 53203000451110000002620770 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku, w pokoju nr 12 lub telefonicznie pod nr tel. 59 857 07 12.