Stypendia sportowe 2016-08-22 13:16:51        

Jeszcze tylko do 31 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Miastku przyjmowane będą wnioski o stypendia sportowe dla osób w wieku od 12 do 24 roku życia, posiadających stałe zameldowanie na terenie gminy Miastko. Stypendia te będą przyznawane zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W przypadku szczególnie wysokich osiągnięć sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym stypendium może zostać również przyznane zawodnikowi, który nie spełnia kryterium wiekowego. Wysokość przyznawanego stypendium może wynosić od 150 do 700 złotych miesięcznie. Stypendium przyznawane na okres do 6 miesięcy wypłacane  będzie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Wnioski o przyznanie stypendium składać mogą: zawodnik, rodzice lub prawni opiekunowie zawodnika, stowarzyszenia kultury fizycznej, trenerzy, instruktorzy sportowi nie zrzeszeni w Stowarzyszeniach Kultury Fizycznej.