Wodociąg i kanalizacja w miejscowości Wołcza Mała 2016-08-25 08:04:30        

Na ukończeniu są prace związane z budową wodociągu i kanalizacji w miejscowości Wołcza Mała. Zadanie to było ujęte w "Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. na lata 2014-2016." i było realizowane ze środków ZWiK w Miastku sp. z o.o.. Wybudowano około 3000 m wodociągu i ok. 460 m kanalizacji sanitarnej. Dzięki tej inwestycji wyeliminowano funkcjonujący w tej miejscowości odcinek wodociągu z azbestocementu oraz zastąpiono stare, zbyt cienkie sieci wodociągowe nowymi o odpowiedniej średnicy. Dzięki tej inwestycji uzbrojono także nowe tereny pod zabudowę. Perspektywicznie przewiduje się dalszą rozbudowę wodociągu w kierunku Wołczy Wielkiej i Miłocic.