Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie od 6 lipca 2016 do 24 sierpnia 2016 2016-08-29 15:00:52        

1. Informacja z pracy Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego.

W okresie od ostatniej sesji Burmistrz Miastka wydał zarządzenia w sprawach:

 1. powierzenia  Panu Jerzemu Wójtowiczowi  stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku na okres
  od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2021 r.,
 2.  udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Wójtowiczowi dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku,
 3. powierzenia  Panu Grzegorzowi Pelowskiemu  nauczycielowi  Szkoły Podstawowej  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie – pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałdowie na okres od  25 lipca 2016 r. do 24 maja  2017  r.,
 4. udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Pelowskiemu  pełniącemu obowiązki   dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałdowie ,
 5. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – ( cztery zarządzenia),
 6. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.:

a) „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn.: Pomorskie szlaki kajakowe – Brdą wśród Natury na terenie gmin: Miastko, Przechlewo, Koczała, Rzeczenica”,

 1.  „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej Słosinko – Domanica do gruntów rolnych, na odcinku 320 mb”,
 2. „Remont chodników przy ul. Bogusława X, ul. Wybickiego 52 i ul. Konstytucji 3 Maja 3 oraz drogi gminnej w m. Piaszczyna”,
 3. „Budowa drogi z Ronda Jana Pawła II i parkingu w Miastku – I etap w ramach budowy układu komunikacyjnego i uzbrojenia terenu ul. Armii Krajowej w Miastku”,
 1. ustalenia wysokości stawki czynszu za najem pomieszczeń w budynkach gospodarczych, posadowionych na działce nr 18/6 w obr. Kwisno,
 2.  powołania komisji do dokonania analizy i oceny ofert na agenta emisji obligacji komunalnych oraz przeprowadzenia negocjacji z oferentami,
 3.  powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia  kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie,
 4. wprowadzenia zmian z budżecie Gminy na 2016 rok  - (trzy zarządzenia),
 5. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r.,
 6. obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia.


 

2. Informacja z pracy Wydziału Rozwoju Gospodarczego

1) Informacje z zakresu gospodarki nieruchomościami

 1. W dniu 28 lipca 2016 roku zawarto akt notarialny w sprawie nabycia przez Gminę Miastko lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 5 w Domanicy od osób fizycznych.
 2. W dniu 12 sierpnia 2016 roku odbyły się III nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż działek budowlanych położonych w Pasiece, oznaczonych nr ewidencyjnymi: 523, 524, 610, 611, 613 i 619 - bezskuteczne.
 3. W dniu 09 sierpnia br. przeprowadzono skuteczny przetarg na sprzedaż działki nr 188 przy ul. Domowej w Miastku.
 4. Ogłoszono III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 460/1 położonej
  w Węgorzynku.
 5. Ogłoszono I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż działek budowlanych nr 21/15, 21/16, 21/17, 21/18, 21/20, 21/21 położonych przy ul. Morelowej w Miastku.
 6. Ogłoszono I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej hydroforni w miejscowości Biała oznaczonej nr ewidencyjnymi 112
  i 113.
 7. Sporządzono 14 umów dzierżawy na cele warzywnicze, garażowe i handlowe oraz umowę najmu pod pomieszczenia gospodarcze.
 8. Wydano decyzję rozgraniczeniową działki nr 88/4 z działkami nr 88/2 i 87/1 oraz  działki 146/1 z działkami nr 169 i 146/2 położonymi w obrębie Miłocice.
 9. Wydano decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki nr 557/7 położonej w obrębie Węgorzynko.
 10. Wydano decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki nr 162 położonej w obrębie Dretyń.
 11. Wydano postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego działki nr 254
   z działkami nr 18/1, 410, 46/1 i 46/2 położonych w obrębie Miłocice.
 12. Wydano postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego działki nr 2/1
  z działkami nr 68, 66, 15, 514, 412, 501 i 67 położonych w obrębie Role-Żabno.
 13. Nadano numer porządkowy dla nieruchomości oznaczonej jako działka 201/2 przy
  ul. Krótkiej w Miastku.

 

2) Informacje z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i ochrony przyrody

 1. Podpisano umowę o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu
  w Chlebowie.
 2. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Modernizacja rzeki Kątnik”.
 3. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Wykonanie  urządzeń wodnych służących do ujmowania wód podziemnych oraz ich eksploatacja w celu poboru wody podziemnej na terenie Ośrodka Hodowli Ryb
  w Gatce.
 4. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Udrożnienie  koryta rzeki Studnica”.
 5. Wszczęto postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej na rekultywację składowiska odpadów w  Gatce i wystąpiono z wnioskiem do RDOŚ i Sanepidu o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 6. Wszczęto postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej na zalesienie gruntów rolnych w  Lubkowie ( wniosek Nadleśnictwa Dretyń) wystąpiono z wnioskiem do RDOŚ i Sanepidu o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 7. Wydano decyzję - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 8. Wydano decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji
  o środowiskowych  uwarunkowaniach na modernizację sieci ciepłowniczej w Miastku.
 9. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Bytowie z 3 wnioskami o usunięcie drzew
  z działek gminnych.
 10. Wydano 3 decyzje administracyjne na usunięcie drzew i krzewów dla osób prywatnych.
 11. Wydano 1 postanowienie dla Zarządu Dróg Powiatowych, w którym nałożono na wnioskodawcę obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu niszczenia siedlisk  i okazów chronionych gatunków porostów.
 12. Wysłano do uzgodnienia  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku 2 projekty decyzji zezwalających na usunięcie drzew rosnących w pasach dróg powiatowych.
 13. Wydano 2 zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego dla osób prywatnych (ZUS).
 14. Współpracowano z komisją oceniającą wsie w  konkursie „Wieś roku 2016 w Gminie Miastko” (objazd wsi 17, 18 i 19 sierpnia).
 15. Przygotowania do Dożynek Gminnych 2016  w Świerzenku. 

 

3) Informacje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

 1. Wszczęto 3 postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych.
 2. Wezwano 7 osob do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne do wyjaśnienia dotyczącego zmian ilości osób zamieszkującą daną nieruchomość.      
 3. Wprowadzono i zarejestrowano 20 nowych deklaracji na nieruchomości zamieszkałe na odbiór odpadów komunalnych.
 4. Dokonano 110 zmian w kartotekach  właścicieli nieruchomości.

 

4) Informacje z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

 1. Wydano 35 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 2. Łącznie wydano 26 decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 3. Uchylono 1 decyzję o warunkach zabudowy.
 4. Wydano 1 decyzje odmowną w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.
 5. Złożono wniosek do Starosty Bytowskiego o wygaszenie decyzji pozwolenia na budowę nr 102/2009/MG z dnia 15.09.2009r.
 6. Zarejestrowano w rejestrze wniosków o sporządzenie mpzp, wniosek na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Czereśniowej
  w Miastku.
 7. Wydano 2 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału działek.
 8. Wydano 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
 9. Zakończono fazę drugą przygotowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko - trwają prace nad uzupełnieniem oraz wprowadzaniem zmian w projekcie co wynika z uzgodnień i opinii z właściwymi organami.
 10. Wydano 3 decyzje uzgadniające trasę projektowanych przyłączy kablowych.
 11. Wydano 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego. 
 12. Wydano 3 decyzje zezwalające na umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi.
 13. Wydano 1 uzgodnienie trasy sieci elektroenergetycznej napowietrznej.
 14. Wydano 1 zgodę na lokalizację obiektu budowlanego przy drodze gminnej.
 15. Wydano 1 uzgodnienie trasy przyłącza cieplnego.
 16. Wydano 1 uzgodnienie trasy przyłącza teletechnicznego.
 17. Wydano 1 uzgodnienie trasy przyłącza kablowego.
 18. Wprowadzono 2 zmiany organizacji ruchu drogowego (ul. Piastowska w m. Miastko
  – ustawienie znaku B-33 – ograniczenie prędkości do 30 km/h; droga gminna
  nr 193076G w m. Pasieka – ustawienie i oznakowanie progu zwalniającego).

 

5) Informacje z zakresu inwestycji i remontów

 1.  Budowa zjazdu z ul. Szkolnej w Miastku na teren Szkoły Podstawowej nr 2.

W dniu 28.06.2016 r. podpisano umowę z firmą PBD HARAT z Miastka na kwotę 28.922,34 zł. Inwestycja zrealizowana. W dniu 4.08.2016 r. dokonano odbioru robót.

 1. Remont drogi gminnej i chodnika w m. Dretyń

W dniu 15.07.br została podpisana umowa z firmą PDB HARAT z Miastka na kwotę 183.117,17 zł. Trwa realizacja zadania. Wykonana została nakładka asfaltowa na drodze
o długości 300 mb i szer. 5 mb. W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego remontowany jest chodnik na odcinku 190 mb o średniej szerokości 2,0mb. Termin wykonania zadania do 31.10.2016 r.

 1. Przebudowa drogi gminnej w m. Dretynek.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.05.br podpisano umowę z firmą p. Romana Jereczka z Przyborzyc k/Bytowa na kwotę 117.223,44 zł. Termin realizacji zadania - do 15.08.2016 r. Wykonawca wykonał nawierzchnie asfaltową na istniejącym bruku wraz z poboczami z kruszywa łamanego na odcinku 300mb.
W dniu 17.08.br. dokonano odbioru robót.

 1. Przebudowa drogi w m. Chlebowo.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.05.br podpisano umowę z firmą p. Romana Jereczka z Przyborzyc k/Bytowa na kwotę 162.186,00 zł. Termin realizacji zadania - do 15.08.2016 r. Wykonawca wykonał nawierzchnie asfaltową na istniejącym bruku wraz z poboczami z kruszywa łamanego na odcinku 420mb.
W dniu 17.08.br. dokonano odbioru robót.

 1. Przebudowa drogi w m. Kamnica.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 24.05.br podpisano umowę z firmą MARBRUK sp. z o.o. z Charzyków na kwotę 46.792,75 zł. Termin realizacji zadania - do 15.08.2016 r. Wykonawca wykonał nawierzchnie betonową wraz jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,5mb i poboczem
z kruszywa łamanego 80mb. Termin odbioru wyznaczono na dzień 18.08.br. W związku
z nieprzedłożeniem przez wykonawcę stosownej dokumentacji zgodnie z treścią umowy  odstąpiono od czynności odbiorowych robót.

 1. Budowa ciągu pieszego ul. Konopnickiej – ul. Szewska w Miastku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została podpisana umowa
z firmą Eko-Instal z Bytowa na kwotę 34.125,72 zł. Wykonawca wykonał ciąg pieszy szer. 1,5mb na odcinku ok. 100mb wraz z trzema punktami świetlnymi. Uformowana została również przyległa skarpa. W dniu  5.08.br dokonano odbioru robót budowlanych. Jednocześnie wystąpiono do ZMK o montaż barier ochronnych na łuku chodnika
i obsadzenie przyległej skarpy.

 1. Modernizacja drogi transportu rolnego Słosinko – Domanice.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 9.08.br podpisano umowę z firmą POL-DRÓG Drawsko Pomorskie na kwotę 119.593,98 zł. Wykonawca zamierza rozpocząć prace na początku września. Zostanie wykonana nakładka asfaltowa na istniejącym bruku wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego na odcinku 320 mb. Termin realizacji – 30.09.br.

Jednocześnie w tym samym czasie podpisano umowę na dofinansowanie 50% kosztów inwestycji w kwocie 76.800 zł. Natomiast z rozstrzygnięcia przetargowego wynika,
że dofinansowanie wyniesie 59.796,99 zł przy wkładzie własnym 59.796,99 zł.

 1. Remont chodnika przy ul. Bogusława X w Miastku.

W dniu 14.07.br zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. W dniu 1.08.br dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły 4 oferty (najtańsza - firma
p. Romana Jereczka z Przyborzyc k/Bytowa - 21.467,81 zł, najdroższa firma R. Małyszek
z Bobolic – 26.408,10 zł). W dniu 8.08.br dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  - firma p. Romana Jereczka z Przyborzyc k/Bytowa za kwotę 21.467,81 zł. W dniu  18.08.br. zawarto umowę z wykonawcą. Termin wykonania 31.10.br

 1. Remont chodnika przy ul. Wybickiego 52 w Miastku.

W dniu 14.07.br zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. W dniu 1.08.br dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły 4 oferty (najtańsza - firma EKO- INSTAL z Bytowa - 14.197,89 zł , najdroższa firma R. Małyszek z Bobolic - 17.269,20 zł). W dniu 8.08.br dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  - firma Eko- Instal z Bytowa za kwotę 14.197,89 zł. W dniu  18.08.br. zawarto umowę z wykonawcą.
 Termin wykonania 31.10.br.

 1. Remont chodnika przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 w Miastku.

W dniu 14.07.br zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. W dniu 1.08.br dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły 4 oferty (najtańsza - firma EKO- INSTAL z Bytowa – 26.334,01 zł , najdroższa firma R. Małyszek z Bobolic – 34.372,35 zł). W dniu 8.08.br dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  - firma Eko- Instal z Bytowa za kwotę 26.334,01zł. W dniu  18.08.br. zawarto umowę z wykonawcą. Termin wykonania 31.10.br

 1. Remont drogi w Piaszczynie.

W dniu 14.07.br zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. W dniu 1.08.br dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły 2 oferty (najtańsza – firma
 p. R. Jereczka z Przyborzyc, k/ Bytowa – 34.378,94 zł , najdroższa firma HARAT z Miastka – 63.837,00 zł). Oferta p. R. Jereczka została odrzucona ze względu na rażąco niską cenę oferty. Oferent potwierdził niedoszacowanie oferty w złożonym wyjaśnieniu. W dniu 8.08.br dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  - firma HARAT z Miastka – 63.837,00 zł.
W dniu  18.08.br. zawarto umowę z wykonawcą. Termin wykonania 31.10.br.

 • Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Wołcza Wielka- Bobięcino.

W ramach wspólnej inwestycji z Powiatem Bytowskim zrealizowana została inwestycja polegająca na przebudowie dróg powiatowych na odcinku Wołcza Wielka – Bobięcino. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.085.480,55 zł, przy czym wkład Gminy Miastko wyniósł 542.740,27 zł. W dniu 9.08.br dokonano odbioru drogi.

 1. Przebudowa chodnika w m. Trzcinno – IV etap

W ramach wspólnej inwestycji z Powiatem Bytowskim zrealizowana została inwestycja polegająca na przebudowie chodnika w m. Trzcinno – IV etap. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 126.156,25 zł, przy czym wkład Gminy Miastko wyniósł 63.078,12 zł. W dniu 11.08.br dokonano odbioru robót.

 • Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Chlebowo, Głodowo, Piaszczyna, Przęsin, Trzcinno, Żabno.

W rezultacie przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 11.07.2016 r. zawarto następujące umowy
z wykonawcami robót na remont świetlic w miejscowościach:        

       1) Chlebowo - Zakład Ogólnobudowlany Halina Filarska za 3.500zł,

       2) Głodowo  - Zakład Ogólnobudowlany Halina Filarska za 7.820,51 zł,

       3) Piaszczyna - Usługi Budowlane Leszek Matynia za 5.409,05 zł,

       4) Przęsin  - Zakład Ogólnobudowlany Halina Filarska za 6.800,00 zł,

       5) Trzcinno - Zakład Murarski Wiesław Reca za 21.280,45 zł.

       Termin  realizacji do 30.09.2016r.

o)  Przebudowa i rozbudowa byłego budynku biurowego na świetlicę wiejską w Tursku     (zmiana sposobu użytkowania).

W rezultacie przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 11.07.2016 r. zawarto umowę z wykonawcą robót -  Zakładem Ogólnobudowlanym Halina Filarska, Miastko na kwotę 62.300,00zł.

zakres: uzupełnienie  ścian zewnętrznych, wykonanie stropodachu, montaż stolarki zewnętrznej (okna i drzwi).
Termin realizacji: do 31.10.2016r.

p)  Remont i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Wałdowie

W rezultacie przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 11.07.2016 r. zawarto umowę z wykonawcą robót -  Zakładem Murarskim Wiesław Reca, Mądrzechowo  na kwotę 71.946,35zł.

zakres: wydzielenie gabinetu lekarskiego, gabinetu zabiegowego, poczekalni, pokoju śniadań, oraz docieplenie wschodniej elewacji budynku.
Termin realizacji: do 31.10.2016r.q) Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 1  w Miastku

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowę na wykonanie remontu
z wykonawcą – Usługi Budowlane Leszek Matynia za 49.323,91 zł. Wykonawca przystąpił do realizacji.  Roboty remontowe zostały zakończone. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru.

r) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury”.

 W rezultacie przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w ramach partnerstwa z gminami Koczała, Przechlewo i Rzeczenica, w dniu 25.07.2016r. zawarto umowę z wykonawcą (w części dotyczącej gminy Miastko) - Pracownią  Projektową ARCH-ERS Sp. z o.o., ul. Koszalińska 7, 77-200 Miastko na kwotę 35.670,00zł. Łączny koszt opracowania dokumentacji dla całego projektu wynosi  104.550,00 zł. 

Zadanie w realizacji

 1. Budowa układu komunikacyjnego i uzbrojenia terenu ul. Armii Krajowej w Miastku.

W rezultacie przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę HARAT z Miastka. Cena oferty 225.336,00zł. Planowane podpisanie umowy do 25.08.2016r. Termin realizacji do 31.10.2016r.

 1. Budowa oświetlenia na terenie gm. Miastko.

Wykonano dokumentacje projektowe dla miejscowości Tursko, Czarnica, Zadry, Słosinko.

Budowa sceny i doposażenie placu rekreacyjnego w Świerzenku (budżet obywatelski)

W dniu 12.07.br. podpisano umowę na wykonanie sceny w m. Świerzenko z PPHU ,,WIÓREK'' Waldemar Romanko z Gatki na kwote 35.000,00 zł. Termin wykonania do 30.08.br.
 

6) Informacje w zakresie remontów dokonywanych przez inne jednostki na terenie Miastka.

a) Informacje dot. remontu mostu na rz. Studnica.

Inwestorem inwestycji jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Remont wykonuje firma SKANSKA S.A. Miejsce zdemontowanego mostu zajmie nowy obiekt złożony z trzech prefabrykowanych łuków żelbetowych o rozpiętości 9,45m + 15,50m + 9,45 m wraz
z murem oporowym podtrzymującym nasyp. Mur zostanie obłożony okładziną kamienną. Koszt robót budowlano-montażowych to 3,967 mln zł. Poza samym mostem zostanie przebudowana droga od ronda przy ul. Szewskiej do skrzyżowania drogi krajowej nr 20 z ulicą Konstytucji 3 Maja (włącznie z tym skrzyżowaniem). Długość drogi do przebudowy wynosi 187 metrów.

 

Z informacji uzyskanych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że prace budowlane zgodnie z harmonogramem  miały się zakończyć z końcem września br. Jednak pojawiły się problemy z uzyskaniem właściwej nośności wbudowanych słupów, wobec czego niezbędne jest dokonanie zmian projektowych.  Obecnie prace przedłużone zostały  do
15 listopada.   
 

b) Remont drogi krajowej nr 20 (ul. Długa - ul. Kowalska)

Remont wykonuje firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego ze Starogardu Gdańskiego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. Koszt inwestycji to ok. 850 00,00 zł.  Remont obejmuje ok. 900 mb chodnika i nakładkę asfaltową na jezdni od Ronda do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1740G ( do Świeszyna). W pierwszym etapie inwestycji przełożenie zostaną istniejące chodniki po obu stronach jezdni. W drugim etapie zostanie wykonana nakładka asfaltowa na wyżej wskazanym odcinku.
Planowany termin zakończenia inwestycji ok. 15 września 2016 r.

 

7) Informacje Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

a) Uczestnictwo w zebraniu członków RLGD Pojezierze Bytowskie.

b) Oczekiwanie na rozstrzygnięcie konkursu dla wniosków o dofinansowanie projektów
 pn.: „Budowa drogi na ul. Jodłowej w miejscowości Pasieka”, „Budowa dróg na
ul. Sosnowej, Świerkowej i Cisowej w miejscowości Pasieka”, „Przebudowa drogi
w miejscowości Słosinko”. Przewidywany termin rozstrzygnięcia 31.08.2016r.

c) Złożono uzupełnienia do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego do wniosku pn. „Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych
i gimnazjalnych w Gminie Miastko”.

d) Oczekiwanie na rozstrzygnięcie konkursu dla wniosku o dofinansowanie projektu
pn.: „Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych
i gimnazjalnych w Gminie Miastko”. Przewidywany termin rozstrzygnięcia 13.09.2016r.

e) Przeprowadzono kampanię informacyjną wśród mieszkańców gminy dot. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku.

f) Przyjmowanie wniosków ze zgłoszonymi zadaniami do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku.

g) Przygotowano spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy w dniu 28 lipca 2016r.
w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku odnośnie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku.

h) Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów zielonych w Miastku.

i) W dniach 22.07.2016r. - 22.08.2016r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko.

j) Zorganizowano spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Gminy Miastko w dniu 11 sierpnia 2016r. w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku przy
ul. Dworcowej 29, w trakcie którego zaprezentowano treść uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko.

k) W dniu 12 sierpnia 2016r. zorganizowano spacer studyjny dla mieszkańców gminy po obszarze zdegradowanym przewidzianym do rewitalizacji w Miastku.

 

3. Informacja z Wydziału Promocji Kultury i Sportu.

1) Redagowanie artykułów i wykonywanie zdjęć na stronę internetową www.miastko.pl.

2) Współorganizacja Dni Miastka.

3) W Centrum Informacji Turystycznej:

a) przyjmowanie turystów,

b)  organizacja uroczystości 5-lecia istnienia Centrum Informacji Turystycznej,  w tym przygotowanie wystawy fotograficznej,

 c)  udostępnienie pomieszczeń na organizację spotkania dotyczącego Budżetu Obywatelskiego,

  d)  udostępnienie pomieszczeń na organizację spotkania konsultacyjnego dotyczącego obszaru zdegradowanego i rewitalizacji,

   e)  wynajęcie pomieszczeń na:

- posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Emerytów i Rencistów,

 - zebranie konsultacyjne Partnerstwa Dorzecza Słupi,

-  podpisywanie umów z młodocianymi pracownikami przez CECH Rzemiosł Różnych,

-  Warsztaty Fotograficzne ( dwukrotnie).

4)  Sprawy bieżące (realizacja faktur i rachunków, inne rozliczenia, sprawozdania).

 

4. W zakresie Oświaty i Rozwoju Społecznego.

1) Przygotowano porozumienie miedzy gminami w sprawie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach;

2) Przygotowano i przeprowadzono postępowania egzaminacyjne o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

a)       SP nr 1 z Oddziałami Sportowymi  - 1 nauczyciel;

b)       SP nr 2 w Miastku - 1 nauczyciel,

c)       SP Świerzno - 1 nauczyciel,

d)      SP Słosinko  - 1 nauczyciel

3) Przygotowano decyzje w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych;

4) Opracowano informację i wniosek w sprawie dofinansowania podręczników dla uczniów
w roku szkolnym 2016/2017 w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"

5) Przygotowano dokumenty dotyczące powierzenia obowiązków dyrektora:

a)  Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku;

b)  Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie;

6) Sporządzono i przesłano do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku sprawozdanie z realizacji opieki nad dziećmi do lat 3;

7) Trwa organizacja dowozu uczniów do szkół.