Uchwała o przystąpieniu do opracowania GPR 2016-09-05 12:52:36        

W dniu 26 sierpnia 2016 roku Rada Miejska w Miastku podjęła Uchwałę
Nr XXVI/232/2016 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016 – 2025.

Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025 zostanie sporządzony dla obszaru wyznaczonego Uchwałą Nr XXVI/231/2016 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko,
obejmującego ulice: Stolarską, Generała Wybickiego, Szewską, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Juliana Tuwima,
w granicach określonych w załączniku graficznym do ww. uchwały.
GPR to dokument, którego przedmiotem są ustalenia adresowane do obszaru rewitalizacji. Nie jest on aktem prawa miejscowego, stanowi dokument wewnętrzny strategiczny, gdzie opisuje się wyniki diagnozy, przedstawia się zaplanowane i skoordynowane działania wraz z wizją stanu tego obszaru po interwencji. GPR to także dokument niezbędny do ubiegania się o wsparcie ze środków zewnętrznych, w tym unijnych w perspektywie 2014 – 2020, na realizację procesu rewitalizacji. Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Ma zatem  służyć poprawie jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja może przyczyniać się między innymi do aktywizacji mieszkańców, uruchomienia nowych miejsc pracy, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizację remontów i konserwacji miejsc/obiektów służących lokalnej społeczności.

Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych. Dlatego też proces opracowywania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji będzie miał charakter partycypacyjny, zakładający możliwość artykułowania swoich potrzeb przez różne grupy społeczne. W ramach procesu przeprowadzona zostanie analiza w 5 wymiarach: społecznym, gospodarczym, technicznym, środowiskowym i przestrzenno-funkcjonalnym. Opierać się będzie na danych statystycznych i wskaźnikach oraz na wynikach badań z mieszkańcami i lokalnymi instytucjami.

Koordynatorzy prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji gorąco zapraszają do skorzystania z możliwości przekazania swoich opinii i pomysłów na rewitalizację. Każdy głos udzielony w tej ważnej dla Gminy debacie jest niezwykle cenny. Im szerszym konsultacjom zostaną poddane zapisy Programu, tym bardziej działania naprawcze w nim wyznaczone będą zaspokajały potrzeby mieszkańców. O terminach i miejscach konsultacji, spotkań i warsztatów mieszkańcy zostaną poinformowani poprzez plakaty oraz za pośrednictwem  strony internetowej www.miastko.pl.