Oświatowy wniosek z gminy Miastko wśród najlepszych 2016-09-09 08:26:07        

W dniu 8 września 2016r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny merytorycznej największego konkursu pod względem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przyznane na poprawę jakości edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 otrzyma 111 zwycięskich projektów, wśród których znalazł się projekt Gminy Miastko pn. „Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Miastko”. Dofinansowanie, które otrzymany wynosi 95% kosztów kwalifikowanych wniosku, tj. 1 225 562,71 zł. Całkowita wartość projektu to 1 290 066,01 zł. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miastko. Zakłada on wsparcie uczniów w postaci zajęć wyrównawczych i rozwijających z matematyki, informatyki, fizyki, przyrody, j. angielskiego, j. niemieckiego, zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych, zajęć z gimnastyki korekcyjnej, socjoterapeutycznych, przedsiębiorczości, a także warsztatów kształtujących kompetencje innowacyjności i kreatywności. Wsparciem w projekcie zostaną objęci również nauczyciele poprzez udział w szkoleniach i kursach ukierunkowanych na podnoszenie ich kompetencji zawodowych. Ponadto, w ramach realizacji projektu zaplanowano wyposażenie pracowni szkolnych w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Przedmiotowym wnioskiem objęte zostaną następujące placówki: Szkoła Podstawowa w Słosinku, Szkoła Podstawowa w Piaszczynie, Szkoła Podstawowa w Wałdowie, Szkoła Podstawowa w Dretyniu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku, Gimnazjum w Dretyniu i Gimnazjum w Miastku.