Zgłoś swój pomysł na rewitalizację 2016-09-12 13:51:19        

Zachęcamy do wypełnienia karty projektu rewitalizacyjnego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025. Dzięki Karcie projektu możesz zgłosić swój autorski pomysł na działania, które mogą być w przyszłości realizowane na obszarze miasta wyznaczonym do rewitalizacji, tj. w graniach ulic: Stolarskiej, części Gen. Wybickiego, Szewskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Juliana Tuwima - mapa z zaznaczonym obszarem rewitalizacji.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć zarówno działań społecznych, gospodarczych, jak infrastrukturalnych. Wszystkie sfery rewitalizacji: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, gospodarcza, środowiskowa oraz techniczna powinny być zintegrowane, a działania w ramach projektu muszą ze sobą współgrać. Ważne jest aby działania społeczne miały priorytet, ponadto projekty infrastrukturalne powinny mieć uzasadnienie społeczne. 

Karty można pobrać:

  • w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko, pok. nr 15,
  • w formie elektronicznej w  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy (zakładka Ogłoszenia) oraz na stronie internetowej www.miastko.pl (zakładka Gospodarka/ Rewitalizacja miasta).

Wypełnione karty należy składać od 12 września do 23 września 2016r.:

  1. w wersji elektronicznej na adres fundusze@um.miastko.pl lub
  2. poprzez osobiste złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko, pok. nr 19, albo
  3. przesyłając na adres: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko (liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego).

Jedna karta projektu może dotyczyć tylko jednego przedsięwzięcia.

Osoba bądź podmiot zgłaszający projekt może złożyć więcej niż jedną kartę projektu.

Instrukcja wypełniania karty projektu znajduje się w opisie poszczególnych pól.

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 roku (Dz.U. z 2015 poz. 1777 z późn. zm.)
o rewitalizacji przez pojęcie „rewitalizacji” należy rozumieć kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

załącznik - karta projektu