Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych 2016-09-20 00:00:00        

do projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – wśród dopływów Wieprzy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe”


Gmina Miastko – Partner Wiodący Projektu informuje, że dnia 20 września 2016 r. działając na mocy porozumienia nr 02/04/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. pomiędzy gminami: Miastko, Kępice, Trzebielino w sprawie przygotowania projektu w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, Uchwały nr XX/170/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko porozumienia z gminami: Kępice, Trzebielino oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Szlaki Kajakowe” oraz na mocy udzielonego pełnomocnictwa na podstawie §3 Uchwały nr 114/XVII/2016 Rady Gminy Trzebielino z dnia 02 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Trzebielino porozumienia z gminami:  Miastko i Kępice oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Szlaki Kajakowe” i §3 Uchwały XII/124/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kępice porozumienia z gminami:  Miastko i Trzebielino w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadzie realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – wśród dopływów Wieprzy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja Działanie 8.4 Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

OGŁOSZENIE O NABORZE: http://www.bip.miastko.pl/dokumenty/4741